• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Mon Jan 29 2018
Hevilambi Varsha Sangramana Tharpanam April - 2017 - April -2018
Compiled and presented by Eshwar Gopal and Ramakrishnan (Jr) based on Vaakya Panchangam
Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
13.02.2018 - TUESDAY - MAASI 01 - (Kumbha Ravi Sangramanam) -- Maasi Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Kumbha mAse, Krishna pakshe, Thrayodashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, UthrAshAdaa nakshathra yukthAyAm, Siddhi naama yoga, Garasai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrayodashyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vishnupathi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Kumbha ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Vishnupathi punyakaale Kumbha ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
15.03.2018 - WEDNESDAY - Maasi 30 - (Meena Ravi Sangramanam) -- Panguni Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Kumbha mAse, Krishna pakshe, DwaadashyAm Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, ShravaNa nakshathra yukthAyAm, Shiva naama yoga, Thaithula Naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwaadashyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Shadasheethi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Meena ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Shadasheethi punyakaale Meena ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.