• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Mon May 8 2017
Hevilambi Varsha Sangramana Tharpanam April - 2017 - April -2018
Compiled and presented by Eshwar Gopal and Ramakrishnan (Jr) based on Vaakya Panchangam
Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
14.5.2017 - SUNDAY – CHITHRAI 31 - (Vrushabha Ravi Sangramanam) - Vaikasi Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyane, Vasantha Rudhow, Mesha mAse, Krishna pakshe, Thrutheeyaayaam Thathuparee Chathurthyaam Punyathithow vaasaraha vasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Moolaa nakshathra yukthAyAm, Siddha naama yoga, Bhadrai thathuparee Shakunee Naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrutheeyaayaam Thathuparee Chathurthyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vishnupathi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Vrushabharavi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Vishnupathi punyakaale Vrushabharavi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye
15.6.2017 - THURSDAY – AANI 01 - (Mithuna Ravi Sangramanam) - Aani Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyane, Greeshma Rudhow, Mithuna mAse, Krishna pakshe, Shashtyaam Punyathithow vaasaraha vaasrasthu Guru Vasara yukthAyAm, SravishTaa nakshathra yukthAyAm, Vishkambha naama yoga, Garasai karaNa, evanguna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Shashtyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Shadasheethi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Mithuna ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Shadasheeethi punyakaale Mithunaravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
16.7.2017 - SUNDAY – AANI 32 - (Kataka Ravi Sangramanam) - Aadi Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey UthArayaNe Greeshma Rudhow, Kataka mAse, Krishna pakshe, Sapthamyaam thathuparee Ashtamyaam Punyathithow vaasaraha vaasrasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Revathee nakshathra yukthAyAm, Sukarma naama yoga, Bhava thathuparee Baalava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Sapthamyaam thathuparee Ashtamyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham DhakshiNAyaNa punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya DhakshiNayana Punyakaale Katakaravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye. if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya dhakshiNaayaNa punyakaale Katakaravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya dhakshiNaayaNa punyakaale Katakaravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
17.8.2017 - THURSDAY – AAVANI 01 - (Simha Ravi Sangramanam) - Aavani Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey DakshiNAyane, Varsha Rudhow, Simha mAse, Krishna pakshe, Dasamyaam thathuparee EkaadasyaAm Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Mrugasheero nakshathra yukthAyAm, HarshaNa naama yoga, Bhadrai thathuparee Shakunee naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dasamyaam thathuparee Ekaadasyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vishnupathi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Simha ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Vishnupathi punyakaale Simharavi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
"17.9.2017 – SUNDAY – PURATTASI 01 - (Kanya Ravi Sangramanam) - Purattaasi Maasa Pirappu (Those who do Mahalayapaksha Tharpanam should perform only one Tharpanam) "
Hevilambi nAma Samvathsarey DakshiNAyaNe Varsha Rudhow, Kanya mAse, Krishna pakshe, Dwaadasyaam Punyathithow vaasaraha vaasasrasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Aasleshaa nakshathra yukthAyAm, Shiva naama yoga, Thaithula Naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwaadasyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhaya vamsa pithrunAm Shadasheethee puNyakAlE KanyA ravi SangramaNa Sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite) KanyA Ravi SangramaNa Sraardham hiraNya roopena Adhyakarishye thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
17.10.2017 - TUESDAY – PURATTASI 31 - (Thula Ravi Sangramanam) - Ayppasi Vishu - Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey DakshiNAyane, Sharatth Rudhow, Thula mAse, Krishna pakshe, Thrayodashyaam Punyathithow vasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Poorvaphalghuni thathuparee Uthraphalghuni nakshathra yukthAyAm, Bhraahmya naama yoga, Garasai karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrayodasyaam thathuparee Dwitheeyaayaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Thulavishu punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Thula ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Thulavishu punyakaale Thula ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
16.11.2017 - THURSDAY - AIPPASI 30 - (Vruschika Ravi Sangramanam) - Karthigai Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey DakshiNAyane, Sharath Rudhow, Thulaa mAse, Krishna pakshe, Thrayodasyaam Punyathithow vasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Chithraa nakshathra yukthAyAm, Aayushmaan naama yoga, Vanajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrayodasyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vishnupathi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Vruschika ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Vishnupathi punyakaale Vruschika ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
16.12.2017 – SATURDAY - MARGAZHI - 01 - (Dhanur Ravi Sangramanam) - Margazhi Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey DakshiNAyane, Hemantha Rudhow, Dhanur mAse, Krishna pakshe, Thrayodashyaam thathuparee Chahurdasyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Anuraadhaa nakshathra yukthAyAm, Dhrudhi Naama yoga, Vanijai thathuparee Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrayodasyaam thathuparee chathurdasyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Shadasheethi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Dhanur Ravi sankramana sraaddham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Shadasheethi punyakaale Dhanur ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
14.01.2018 - SUNDAY - THAI - 01 (Makara Ravi Sangramanam) Thai Maasa Pirappu – UTHARAYANA PUNYAKAALAM
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantha Rudhow, Makara mAse, Krishna pakshe, Thrayodasyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhaanu vaasara yukthAyAm, JeshtA nakshathra yukthAyAm, Vruddhi naama yoga, Garasai thathuparee Dhruva naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrayodasyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham UtharAyaNa punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Makara ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya UtharAyaNa punyakaale Makara ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
13.02.2018 - TUESDAY - MAASI 01 - (Kumbha Ravi Sangramanam) -- Maasi Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Kumbha mAse, Krishna pakshe, Thrayodashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, UthrAshAdaa nakshathra yukthAyAm, Siddhi naama yoga, Garasai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrayodashyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vishnupathi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Kumbha ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Vishnupathi punyakaale Kumbha ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
15.03.2018 - WEDNESDAY - Maasi 30 - (Meena Ravi Sangramanam) -- Panguni Maasa Pirappu
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Kumbha mAse, Krishna pakshe, DwaadashyAm Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, ShravaNa nakshathra yukthAyAm, Shiva naama yoga, Thaithula Naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwaadashyaam punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Shadasheethi punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya Meena ravi Sangramana Sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya Shadasheethi punyakaale Meena ravi Sangramana Sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.