• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Mon Dec 9 2019
Angaabhyasam
How to perform Angabhyasam (invoking God swaroopm in each part of limb in the body), understanding the meaning and position in English
In Yogabhyasa, the last exercise is total relaxation. You lie down and the mind concentrates on different parts of the body starting from toes. The effect is that the blood circulation improves at that part of the body on which you concentrate.

Similarly in Mahanyasam , Nyaasa is an important aspect. At those part of the body on which we recite the mantra, Lord Parameswara is to be thought of and HE resides there. In our Pooja we are elaborate and we do mention the parts of the body. Many in the group know about these parts. However we are repeating it to the benefit of those who do not know

S. No. Name of Nyasam Name of Each Limb (Angam)
1. Shikaayai Namah Center of the head and the hair there
2. Lalaadaya Namah Forehead
3. Netraabhyam Namah Two eyes
4. Naasikaayai Namah Nose
5. KanTaaya Namah Neck
6. Baahubhyam Namah Shoulders
7. Udaraya Namah Stomach
8. Prushtaya Namah Back side
9. Jataraya Namah Inner Stomach
10. Katyai Namah Hip
11. Andaabhyaam Namah Testicles
12. Oorubhyaam Namah Thighs
13. Jangaabhyaam Namah Ankle
14. Paadaabhyaam Namah Feet
15. Shirase Namah Head
16. Bhruvormadhyaaya Namah Space between eyebrow
17. Karnaabhyaam Namah Two ears
18. Mukhaaya Namah Face
19. Upakantaaya Namah Rear side of neck
20. Upa Baahubhyaam Space between wrist and Shoulders
21. Hasthaabhyaam Palm
22. Hrudayaaya Heart
23. Kakshaabhyaam Arm Pit
24. Paarshvaabhyaam Side of the ribs
25. Naabhyai Belly button or navel
26. Guhyaaya Private parts
27. Apaanaaya Anus
28. Jaanubhyaam Knee
29. Gulphaabhyam Calf muscle
30. Kavachaaya Right hand to touch left shoulder and left hand to touch right shoulder (like a shield)
31. Angushtaabhyaam Thumb - rub with index finger on the inner Thumb (bottom to top to end in bottom) one time.
32. Tharjaneebhyaam Index Finger - rub with Thumb on the inner Index finger (bottom to top to end in bottom) one time.
33. Madyamaabhyaam Middle Finger - rub with Thumb on the Middle index finger (bottom to top to end in bottom) one time.
34. Anamikaabhyaam Ring Finger- rub with Thumb on the inner Ring finger (bottom to top to end in bottom) one time.
35. Kanishtikabhyaam Small Finger - - rub with Thumb on the inner Small finger (bottom to top to end in bottom) one time.
36. Astra yaphatu Tapping the left hand inner palm with the index finger and middle finger making a nose by rubbing.
37. Netratrayaaya Vowshat Right index finger to close right eye, middle finger to touch the third eye in the forehead, ring finger to close the left eye at the same time.

Kindly try practicing with or without the Mahanyasa japa. You can perfect this in a short period of time. For the parts of the body we have used the same word as we use during the Japa to familiarise and not the Sanskrit word Eg: Anus = Apanaha and not Apanaaya as we use during the Japa