• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Today is Pradosham
Shaarvaree Varsha Sangramana Tharpanam April - 2020 - April -2021
कृत: ईश्वर गोपाल, रामकृष्ण रामचन्द्रन च सुरेष रामचन्द्रन - आधारित वाक्यपञ्चाङ्कं
Sankramanam Procedures and Rules:

If Sraarddham falls during Sankramanam, then Kartha should perform Tharpanam first followed By Sraarddham, food consumption.

Both Utharaayanam, Dakshinaayana Punyakaala Ayana Tharpanam should be performed during Utharayanam persists i.e. (just before Aadi (1st day of AashAda month) Maasa Pirappu and just after Thai Maasa Pirappu (after 1st day of Makara Month)

During Mahaalayapaksham if Father or Mother’s Prathyaabhthika (Varsha) Sraarddham falls, then Sraarddham should be performed first and in the next upcoming Krishna Paksha Thithi - you should perform Mahalayapaksha TharaNam for Father/Mother/Ancestors.

Mahaalayapaksha Tharpanam must be performed before Kaarthikai Krishnapaksham. During Mahaalaya Paksha TharpaNam, after Sankalpam, Hiranyam (Money) Should Be Given to Brahmins (Dhaththam), followed by TharpaNam.

When Movement Of Sun Enters "Sthira" Raasi (Rishabam, Simham, Kumbham, Vruschikam) - It Is Called "Vishnupathi Kaalam".

When Sun Moves and entersMakaram, Kataka Raasi – it is called Ayana PuNyakaalam When Sun Moves and enters Thula, Mesha Raasi – it is called Vishu PuNyakaalam – Urdhva Vishu Mesham, Adho Vishu Thulaam When Sun moves and enters Ubhaya Raasi (Mithunam, Kanni, Dhanusu, Meenam) it is called "Shadasheethi".
Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
16-11-2020 - इन्दु – विष्णुपती पुण्यकाल वृश्चिकरवि सङ्क्रमण तर्पणं
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने शरद् ऋतौ वृश्चिक मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु इन्दु वासर युक्तायां अनूराधा नक्षत्रयुक्तायां अतिकण्ठ नाम योग बालव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् द्वितीयायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां अक्षय्यतृप्त्यर्थं विष्णुपती पुण्यकाले वृश्चिकरवि - सङ्क्रमण श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ।
(if you are doing HiranyaShraadhham then you say) विष्णुपती पुण्यकाले वृश्चिकरवि - सङ्क्रमण श्राद्धं हिरण्य रूपेन अद्य करिष्ये – ततङ्गं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ॥
16-12-2020 - सौम्य – षडशीति पुण्यकाल धनुर् रवि सङ्क्रमण तर्पणं
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने हेमन्त ऋतौ धनुर् मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु सौम्य वासर युक्तायां पूर्वाषाडा नक्षत्रयुक्तायां वृद्धि नाम योग कौलव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् द्वितीयायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां अक्षय्यतृप्त्यर्थं षडशीति पुण्यकाले धनुर् रवि - सङ्क्रमण पुण्यकाल श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ।
(if you are doing HiranyaShraadhham then you say) षडशीति पुण्यकाले धनुर् रवि - सङ्क्रमण पुण्यकाल श्राद्धं हिरण्य रूपेन अद्य करिष्ये – ततङ्गं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ॥
14-01-2021 - गुरु – उत्तरायण पुण्यकाल मकर रवि सङ्क्रमण तर्पणं
शार्वरी नाम सम्वत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ मकर मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु गुरु वासर युक्तायां श्रवण नक्षत्रयुक्तायां वज्र नाम योग बालव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् द्वितीयायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां अक्षय्यतृप्त्यर्थं उत्तरायण पुण्यकाले मकर रवि - सङ्क्रमण श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ।
(if you are doing HiranyaShraadhham then you say) उत्तरायण पुण्यकाले मकर रवि - सङ्क्रमण श्राद्धं हिरण्य रूपेन अद्य करिष्ये – ततङ्गं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ॥
12-02-2021 - भृगु – विष्णुपति पुण्यकाल कुम्भ रवि सङ्क्रमण तर्पणं
शार्वरी नाम सम्वत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ मकर मासे शुक्ल पक्षे प्रथम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भृगु वासर युक्तायां श्रविष्ठा नक्षत्रयुक्तायां परीग नाम योग किम्स्तुघ्न नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् प्रथम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ..... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां अक्षय्यतृप्त्यर्थं विष्णुपति पुण्यकाले कुम्भ रवि - सङ्क्रमण श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ।
(if you are doing HiranyaShraadhham then you say) विष्णुपति पुण्यकाले कुम्भ रवि - सङ्क्रमण श्राद्धं हिरण्य रूपेन अद्य करिष्ये – ततङ्गं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ॥
14-03-2021 - भाणु – षडशीति पुण्यकाल मीन रवि सङ्क्रमण तर्पणं
शार्वरी नाम सम्वत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ मीन मासे शुक्ल पक्षे प्रथम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भाणु वासर युक्तायां उत्रप्रोष्टपदा नक्षत्रयुक्तायां सुब्र नाम योग भव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् प्रथम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां अक्षय्यतृप्त्यर्थं षडशीति पुण्यकाले मीन रवि - सङ्क्रमण श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ।
(if you are doing HiranyaShraadhham then you say) षडशीति पुण्यकाले मीन रवि - सङ्क्रमण श्राद्धं हिरण्य रूपेन अद्य करिष्ये – ततङ्गं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ॥