• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Fri Jul 19 2024
Know Lord Shiva
The Most Benevolent and Merciful His Glories Are Aplenty, Let Us Analyze His Ornaments
LORD SHIVA’s significance, why He wears serpent coil, reason to hold Ganges on head, His dwelling place etc.

Lord Shiva represents the aspect of the Supreme Being (Brahman of the Upanishads) that continuously dissolves to recreate in the cyclic process of creation, preservation, dissolution and recreation of the universe. As stated earlier, Lord Shiva is the third member of the Hindu Trinity, the other two being Lord Brahma and Lord Vishnu owing to His cosmic activity of dissolution and recreation, the words destroyer and destruction have been erroneously associated with Lord Shiva. This difficulty arises when people fail to grasp the true significance of His cosmic role. The creation sustains itself by a delicate balance between the opposing forces of good and evil. When this balance is disturbed and sustenance of life becomes impossible, Lord Shiva dissolves the universe for creation of the next cycle so that the un-liberated souls will have another opportunity to liberate themselves from bondage with the physical world. Thus, Lord Shiva protects the souls from pain and suffering that would be caused by a dysfunctional universe. In analogous cyclic processes, winter is essential for spring to appear and the night is necessary for the morning to follow. To further illustrate, a goldsmith does not destroy gold when he melts old irreparable golden jewelry to create beautiful new ornaments.

Lord Shiva is the Lord of mercy and compassion. He protects devotees from evil forces such as lust, greed, and anger. He grants boons, bestows grace and awakens wisdom in His devotees. The symbolism discussed below includes major symbols that are common to all pictures and images of Shiva venerated by Hindus. Since the tasks of Lord Shiva are numerous, He cannot be symbolized in one form. For this reason the images of Shiva vary significantly in their symbolism.
The unclad body covered with ashes
The unclad body symbolizes the transcendental aspect of the Lord. Since most things reduce to ashes when burned, ashes symbolize the physical universe. The ashes on the unclad body of the Lord signify that Shiva is the source of the entire universe which emanates from Him, but He transcends the physical phenomena and is not affected by it.
Matted Locks
Lord Shiva is the Master of yoga. The three matted locks on the head of the Lord convey the idea that integration of the physical, mental and spiritual energies is the ideal of yoga.
Rudraksha Maala
Rudra is another name of Shiva. Rudra also means "strict or uncompromising" and aksha means "eye." Rudraksha necklace worn by the Lord illustrates that He uses His cosmic laws firmly - without compromise - to maintain law and order in the universe. The necklace has 108 beads which symbolize the elements used in the creation of the world.
Ganga
Ganga (river Ganges) is associated with Hindu mythology and is the most sacred river of Hindus. According to tradition, one who bathes in Ganga (revered as Mother Ganga) in accordance with traditional rites and ceremonies on religious occasions in combination with certain astrological events, is freed from sin and attains knowledge, purity and peace. Ganga, symbolically represented on the head of the Lord by a female (Mother Ganga) with a jet of water emanating from her mouth and falling on the ground, signifies that the Lord destroys sin, removes ignorance, and bestows knowledge, purity and peace on the devotees.
The Crescent Moon
Is shown on the side of the Lord's head as an ornament, and not as an integral part of His countenance. The waxing and waning phenomenon of the moon symbolizes the time cycle through which creation evolves from the beginning to the end. Since the Lord is the Eternal Reality, He is beyond time. Thus, the crescent moon is only one of His ornaments, and not an integral part of Him.
Three eyes
Lord Shiva, also called Tryambaka Deva (literally, "three-eyed Lord"), is depicted as having three eyes: the sun is His right eye, the moon the left eye and fire the third eye. The two eyes on the right and left indicate His activity in the physical world. The third eye in the center of the forehead symbolizes spiritual knowledge and power, and is thus called the eye of wisdom or knowledge. Like fire, the powerful gaze of Shiva's third eye annihilates evil, and thus the evil-doers fear His third eye.
Half-opened eyes
when the Lord opens His eyes, a new cycle of creation emerges and when He closes them, the universe dissolves for creation of the next cycle. The half-open eyes convey the idea that creation is going through cyclic process, with no beginning and no end. Lord Shiva is the Master of Yoga, as He uses His yogic power to project the universe from Himself. The half-open eyes also symbolize His yogic posture.
Kundalas (two ear rings)
two Kundalas, Alakshya (meaning "which cannot be shown by any sign") and Niranjan (meaning "which cannot be seen by mortal eyes") in the ears of the Lord signify that He is beyond ordinary perception. Since the Kundalain the left ear of the Lord is of the type used by women and the one in His right ear is of the type used by men, these Kundalas also symbolize the Shiva and Shakti (male and female) principle of creation.
Snake around the neck
sages have used snakes to symbolize the yogic power of Lord Shiva with which He dissolves and recreates the universe. Like a yogi, a snake hoards nothing, carries nothing, builds nothing, lives on air alone for a long time, and lives in mountains and forests. The venom of a snake, therefore, symbolizes the yogic power.
A snake (Vasuki Naga)
is shown curled three times around the neck of the Lord and is looking towards His right side. The three coils of the snake symbolize the past, present and future - time in cycles. The Lord wearing the curled snake like an ornament signifies that creation proceeds in cycles and is time dependent, but the Lord Himself transcends time. The right side of the body symbolizes the human activities based upon knowledge, reason and logic. The snake looking towards the right side of the Lord signifies that the Lord's eternal laws of reason and justice preserve natural order in the universe.
Varda Mudra
The Lord's right hand is shown in a boon- bestowing and blessing pose. As stated earlier, Lord Shiva annihilates evil, grants boons, bestows grace, destroys ignorance, and awakens wisdom in His devotees
Trident (Thrisul)
a three-pronged trident shown adjacent to the Lord symbolizes His three fundamental powers (shakti) of Will (iccha), action (kriya) and knowledge (jnana). The trident also symbolizes the Lord's power to destroy evil and ignorance.
Damaru (drum)
A small drum with two sides separated from each other by a thin neck-like structure symbolizes the two utterly dissimilar states of existence, unmanifest and manifest. When a damaru is vibrated, it produces dissimilar sounds which are fused together by resonance to create one sound. The sound thus produced symbolizes Nada, the cosmic sound of AUM, which can be heard during deep meditation. According to Hindu scriptures, Nada is the source of creation.
Kamandalam
a water pot (Kamandalam) made from a dry pumpkin contains nectar and is shown on the ground in front of (centre) Shiva. The process of makingKamandalam has deep spiritual significance. A ripe pumpkin is plucked from a plant, its fruit is removed and the shell is cleaned for containing the nectar. In the same way, an individual must break away from attachment to the physical world and clean his inner self of egoistic desires in order to experience the bliss of the Self, symbolized by the nectar in the Kamandalam.
Nandi
The holy Bull: is associated with Shiva and is said to be His vehicle. The bull symbolizes both power and ignorance. Lord Shiva's use of the bull as a vehicle conveys the idea that He removes ignorance and bestows power of wisdom on His devotees. The bull is called Vrisha in Sanskrit. Vrisha also means dharma (righteousness). Thus a bull shown next to Shiva also indicates that He is the etemal companion of righteousness.
Tiger skin
A tiger skin symbolizes potential energy. Lord Shiva, sitting on or wearing a tiger skin, illustrates the idea that He is the source of the creative energy that remains in potential form during the dissolution state of the universe. Of His own Divine Will, the Lord activates the potential form of the creative energy to project the universe in endless cycles.
Cremation Ground
Shiva is sitting in the cremation ground signifies that He is the controller of death in the physical world. Since birth and death are cyclic, controlling one implies controlling the other. Thus, Lord Shiva is revered as the ultimate controller of birth and death in the phenomenal world.

சதாசிவனின் ஐந்து முகங்களும்,அதிலிருந்து தோன்றிய 25 முகங்களும்
சிவபெருமானின் 5 முகங்கள்
கு. எண். முகங்கள் பெயர்
1. ஈசான முகம்
2. தத்புருஷ முகம்
3. அகோர முகம்
4. வாமதேவ முகம்
5. சத்யோஜாத முகம்
மேலே குறிபிடபட்டுள்ள ஒவ்வொரு முகத்திலிருந்தும் ஐந்து வடிவங்கள் தோன்றின
ஈசான முகத்திலிருந்து தோன்றிய 5 வடிவங்கள்
கு. எண். ஈசான முகங்களின் பெயர்
1. சோமாஸ்கந்தர்
2. நடராசர்
3. ரிஷபாரூடர்
4. கல்யாணசுந்தரர்
5. சந்திரசேகரர்
தத்புருஷ முகத்திலிருந்து தோன்றிய 5 வடிவங்கள்
கு. எண். தத்புருஷ முகங்களின் பெயர்
1. பிட்சாடனர்
2. காமாரி
3. காலாரி
4. சலந்தராரி
5. திரிபுராரி
அகோர முகத்திலிருந்து தோன்றிய 5 வடிவங்கள்
கு. எண். அகோர முகங்களின் பெயர்
1. கஜசம்ஹாரர்
2. வீரபத்திரர்
3. தக்ஷிணாமூர்த்தி
4. கிராதமூர்த்தி
5. நீலகண்டர்
வாமதேவ முகத்திலிருந்து தோன்றிய 5 முகங்கள்
கு. எண். வாமதேவ முகங்களின் பெயர்
1. கங்காதரர்
2. சக்ரவரதர்
3. காலாரி
4. சண்டேசானுக்கிரகர்
5. ஏகபாதர்
சத்யோஜாத முகத்திலிருந்து தோன்றிய 5 வடிவங்கள்
கு. எண். சத்யோஜாத முகங்களின் பெயர்
1. லிங்கோத்பவர்
2. சுகாசனர்
3. உமாமகேசர்
4. அரிஹரர்
5. அர்த்தநாரி