• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Fri Jul 19 2024
63 Nayanmargal
The saintly devotees of Shiva are known as Nayanmar (Nayanar). There are 63 of them. The activities of these devotees differ, but the one thing in common is their intense love for the Lord. They followed different ways of praying the God and led different kinds of life styles - brahmacharyam (Sandesar), grihastam (Nilakandar), vanaprastam (Aiyadikal Kadavarkon), sanyasam (Thirumular). Their traditional work (akin to caste system) too differed - Sampandhar (reciting Vedha), Appar (farmer), Nilakandar (potter), Thirunalaippovar (cobbler) and so on. There are both male and female (Ichainyaniyar, Karaikkal ammaiyar) devotees. The wives of many of these Nayanmars too were equally devoted to Lord Shiva as their husbands were (Thirunilakandar). Some of them were highly learned while some others excelled with their simple devotion though not learned in any scriptures (Kannappar). Some of them were kings (Pukazch chozar) and some others didn't even have even a house to live in (Thirumular). They all excelled in their own way - single minded devotion to Shiva.

One can find some important qualities in the lives of these saints. Most of them did not undertake a service that was different from their regular lifestyle. The weaver Necar had taken the service of providing clothes whereas the farmer Marar gave them food. The service they undertook may look mundane, like throwing a stone on the Shivalingam everyday, but they did it with intense love for the Lord and with determination, undermining the hurdles on their way.

S. No. Name பெயர் Details
1 Adipattha Nayanar அதிபத்த நாயனார் Know More...
2 Aiyadigal Kadavarkon Nayanar ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் Know More...
3 Amaraneedi Nayanar அமர்நீதி நாயனார் Know More...
4 Anaya Nayanar ஆனாய நாயனார் Know More...
5 Appuddi Nayanar அப்பூதி அடிகள் நாயனார் Know More...
6 Arivattaya Nayanar அரிவாள் தாய நாயனார் Know More...
7 Chandesvara Nayanar சண்டேசுவர நாயனார் Know More...
8 Cheraman Perumal Nayanar செராமான் பெருமாள் நாயனார் Know More...
9 Dandi Adigal Nayanar தண்டியடிகள் நாயனார் Know More...
10 Enadinatha Nayanar ஏனாதிநாத நாயனார் Know More...
11 Eripatha Nayanar எறிபத்த நாயனார் Know More...
12 Eyarkon Kalikama Nayanar ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் Know More...
13 Gananatha Nayanar கணநாத நாயனார் Know More...
14 Idangazhi Nayanar இடங்கழி நாயனார் Know More...
15 Ilayankudi Mara Nayanar இளையான்குடி மாறநாயனார் Know More...
16 Isaijnaniyar இசை ஞானியார் Know More...
17 Iyarpahai Nayanar இயற்பகை நாயனார் Know More...
18 Kalia Nayanar கலிய நாயனார் Know More...
19 Kalikamba Nayanar கலிக்கம்ப நாயனார் Know More...
20 Kanampulla Nayanar கணம்புல்ல நாயனார் Know More...
21 Kannappa Nayanar கண்ணப்ப நாயனார் Know More...
22 Karaikal Ammaiyar காரைக்கால் அம்மையார் Know More...
23 Kari Nayanar காரி நாயனார் Know More...
24 Kazharsinga Nayanar கழற்சிங்க நாயனார் Know More...
25 Kochengat Chola Nayanar கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் Know More...
26 Kootruva Nayanar கூற்றுவ நாயனார் Know More...
27 Kotpuli Nayanar கோட்புலி நாயனார் Know More...
28 Kulacchirai Nayanar குலச்சிறை நா‌யனார் Know More...
29 Kungiliya Kalaya Nayanar குங்குலியக் கலய நாயனார் Know More...
30 Maiporul Nayanar மெய்ப்பொருள் நாயனார் Know More...
31 Manakanchara Nayanar மானக்கஞ்சாற நாயனார் Know More...
32 Mangayarkarasiyar மங்கையர்க்கரசியார் Know More...
33 Munaiyaduvar Nayanar முனையடுவார் நாயனார் Know More...
34 Murkha Nayanar மூர்க்க நாயனார் Know More...
35 Murthi Nayanar மூர்த்தி நாயனார் Know More...
36 Muruga Nayanar முருக நாயனார் Know More...
37 Nami Nandi Adigal நமிநந்தியடிகள் நாயனார் Know More...
38 Narasinga Muniyaraiyar நரசிங்க முனையரைய நாயனார் Know More...
39 Nesa Nayanar நேச நாயனார் Know More...
40 Ninra Seer Nedumara Nayanar நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் Know More...
41 Perumizhalai Kurumba Nayanar பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார் Know More...
42 Pugal Chola Nayanar புகழ்ச்சோழ நாயனார் Know More...
43 Pugazh Tunai Nayanar புகழ்த்துணை நாயனார் Know More...
44 Pusalar Nayanar பூசலார் நாயனார் Know More...
45 Rudra Pasupathi Nayanar உருத்திர பசுபதி நாயனார் Know More...
46 Sadaya Nayanar சடைய நாயனார் Know More...
47 Sakkiya Nayanar சாக்கிய நாயனார் Know More...
48 Satti Nayanar சத்தி நாயனார் Know More...
49 Seruthunai Nayanar செருத்துணை நாயனார் Know More...
50 Sirappuli Nayanar சிறப்புலி நாயனார் Know More...
51 Siruthonda Nayanar சிறுத்தொண்ட நாயனார் Know More...
52 Somasira Nayanar சோமாசி மாற நாயனார் Know More...
53 Sundaramurthi Nayanar சுந்தரர் Know More...
54 Tirugyanan Sambandar திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் Know More...
55 Tiru Kurippu Thonda Nayanar திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் Know More...
56 Tirumula Nayanar திருமூல நாயனார் Know More...
57 Tiru Nalai Povar Nayanar திருநாளைப் போவார் நாயனார் Know More...
58 Tiru Neelakanta Nayanar திருநீலகண்ட நாயனார் Know More...
59 Tiru Neelakanta Yazhpanar நீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் Know More...
60 Tiru-Navukkarasar Nayanar (a) Appar திருநாவுக்கரசு நாயனார் Know More...
61 Tiruneelanakka Nayanar நீல நக்க நாயனார் Know More...
62 Vayilar Nayanar வாயிலார் நாயனார் Know More...
63 Viralminda Nayanar விறல்மிண்ட நாயனார் Know More...