• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Thu Jul 6 2017
Hevilambi Varsha Amavasya Tharpanam April - 2017 - April -2018
Compiled and presented by Eshwar Gopal and Ramakrishnan (Jr) based on Vaakya Panchangam
Note: Amavasya (tharpana) Thithi falls on the day when there is a balance of 20 Naazhigai i.e. 8 hours which is calculated from sun-rise. Amavasya Tharpanam should be performed on the day when this calculation applies.
Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
26.04.2017 - WEDNESDAY - CHITHIRAI 13 – MESHA Masa Amavasya Tharpanam
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyane, Vasantha Rudhow, Mesha mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Ashvini nakshathra yukthAyAm, Preethi naama yoga, Chathushpaatha thathuparee Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrunn pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
22.07.2017 – SATURDAY – AADI - 06 KATAKA Maasa Bhodayana Amavasya Tharpanam
Hevilambi nAma Samvathsarey DhakshiNAyaNe, Greeshma Rudhow, Kataka mAse, Krishna pakshe, ChathurdashyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Aarddhraa nakshathra yukthAyAm, Vyaakyaadha thathuparee HarshaNa naama yoga, Shakuni thathupari Chathuspaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm ChathurdashyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
23.07.2017 - SUNDAY – AADI 07 KATAKA Masa Amavasya Tharpanam
Hevilambi nAma Samvathsarey DhakshiNAyaNe, Greeshma Rudhow, Kataka mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Punarvasu nakshathra yukthAyAm, HarshaNa thathuparee Vajra naama yoga, Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
21.08.2017 - MONDAY – AAVANI-05 SIMHA Maasa Amavasya Tharpanam
Hevilambi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Varsha Rudhow, Simha mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Indhu Vasara yukthAyAm, AasleshA nakshathra nakshathra yukthAyAm, Vareeyaan naama yoga, Chathushpaadha naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
19.09.2017 - TUESDAY – PURATTASI - 03 KANYA MAHALAYA Amavasya Tharpanam Amavasya begins at 12.16 pm
Hevilambi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Varsha Rudhow, Kanyaa mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Poorvaphalguni nakshathra yukthAyAm, Saadya naama yoga, Chathushpaadha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
19.10.2017 - THURSDAY – AIPPASI -02 THULA Masa Amavasya Tharpanam
Hevilambi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Sharath Rudhow, Thula mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Chithra nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, Chathushpaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrunn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
18.11.2017- SATURDAY – KAARTHIGAI - 02 - VRUSCHIGA Masa Amavasya Tharpanam
Hevilambi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Sharath Rudhow, Vruschika mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, VishAkaa nakshathra yukthAyAm, Shobana naama yoga, Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
17.12.2017 - SUNDAY - MAARGAZHI - 02 - DHANUR MAASA AMAVASYA THARPANAM
Hevilambi nAma Samvathsarey Dakshinayane, Hemantha Rudhow, Dhanur mAse, Krishna pakshe, Chathurdasyaam upto 10 am thathuparee AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, JyeshTA yukthAyAm, Soola naama yoga, Shakunee thathuparee Chathushpaadha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrn-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
16.01.2018 - TUESDAY - THAI 03 MAKARAM MAASA AMAVASYA THARPANAM
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe Hemantha Rudhow, Makara mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, PoorvAashada nakshathra yukthAyAm, Vyaakyaadha naama yoga, Chathuspaatha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
15.02.2018 - THURSDAY - MAASI - 03 KUMBHA MAASA AMAVASYA THARPANAM
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Kumbha mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, ShravishTA nakshathra yukthAyAm, Varreeyaan naama yoga, Chathushpaadha karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm AmAvAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
17.03.2018 - SATURDAY - PANGUNI - 03 MEENAM MAASA AMAVASYA THARPANAM
Hevilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Rudhow, Meena mAse, Krishna pakshe, AmavAsyAyAm puNyathithow, vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, PoorvaproshtapAdha nakshathra yukthAyAm, Subrahma naama yoga, Chathushpaadha thathuparee Naagava karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Chathurdasyaam upto 10.20 am thathuparee AmavAsyAyAm punyathithow pracheena vidhi - change your holy thread to right hand shoulder ......gothrANaam recite Father’s GothrA, vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithrun pithAmaha prapitAmahAnAM recite those not having mother mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm recite those having mother pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm Mother’s GothrA should be recited..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm upaya vamsa pithrunnAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udhisya darsa sraadhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
if you are doing HiranyaSraadhham then recite vargadwaya pithrun-udhishya AmAvAsya punyakaale darsha sraadhdham hiranya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.