• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Sat Oct 6 2018
Vilambi Varsha Shannavathi Tharpanam April - 2018 - April -2019
Compiled and presented by Eshwar Gopal, Ramakrishnan Ramachandran(Jr) and Suresh Ramachandran based on Vaakya Panchangam
Note: Shannavathi(tharpana) Thithi falls on the day when there is a balance of 20 Naazhigai i.e. 8 hours which is calculated from sun-rise. Shannavathi Tharpanam should be performed on the day when this calculation applies.

Amaayuga manukraanthi Dhruthipaatha mahaalayaa: ।
Ashtakaa anvashtakAchethi Shannavathya: prakiirthithaa: ॥

Due to many requests, we have taken efforts to compile all Shannavathi TharpaNam for the upcoming Vilambi Naamasamvathsaram (April 2018 – April 2019). SaasthrAs orders one should do Shannavathi atleaast once in life-cycle. By doing this, you get immense Pithru PuNyam and reap the benefits for 7 generations to come.

Shannavathi means 96 – however, this year a slight increase of 2 is added due to Thithi.

The standard count is :-

Amavasya (including Mahalayam: 13, SankraManam 12, AmavAsya (Mahalayapaksha Excluded) 14, Kruthayugaadhi 1, ThrethAyugAdhi 1, Dwaaparayugaadhi 1, KaliyugAdi 1, Manvantharram 14, Vaidhruthee Yoga 15 (2 excess this year), Vyatheepaadha Yogam 14 (1 excess this year, ThisreshTakA 4, AshTakA 4, AnvashTakA 4, = Total : 98

Those who do not perform Shannavathi but SankramaNam, AmavAsyA, MahAlayapaksham – perform only one on the day of Amavasya or SankramaNam/MahAlayapaksham – for example – if Shannavathi (Vyatheepaadham) falls on AmAvAsya day – those doing Shannavathi will do 2 TharpaNam, whereas others will do only ONE THARPANAM.

Followers of AmAvAsyA/SankramaNam/MahAlayam – please stick to that particular TharpaNa Sankalpam only and ignore Shannavathi.

Clear instructions have been given for those who do it as HiraNya Roopam.

We have added BHODAYANA AMAVASYA (without serial no.) this year there is only one Bhodayana AmAvasya falls on :-
14.05.2018 - Friday – Chithirai 31 - Bhodaayana Amaavaasya TharpaNam
Likewise, we have added one more Chandra GrahaNa – Somopaaraga - TharpaNam (without serial no.) falling on :-
28.07.2018 - Saturday – Aadi 12 - Chandra Grahanm TharpaNam

Sankramanam Procedures and Rules:

If Sraarddham falls during Sankramanam, then Kartha should perform Tharpanam first followed By Sraarddham, food consumption.

Both Utharaayanam, Dakshinaayana Punyakaala Ayana Tharpanam should be performed during Utharayanam persists i.e. (just before Aadi (1st day of AashAda month) Maasa Pirappu and just after Thai Maasa Pirappu (after 1st day of Makara Month)

During Mahaalayapaksham if Father or Mother’s Prathyaabhthika (Varsha) Sraarddham falls, then Sraarddham should be performed first and in the next upcoming Krishna Paksha Thithi - you should perform Mahalayapaksha TharaNam for Father/Mother/Ancestors.

Mahaalayapaksha Tharpanam must be performed before Kaarthikai Krishnapaksham. During Mahaalaya Paksha TharpaNam, after Sankalpam, Hiranyam (Money) Should Be Given to Brahmins (Dhaththam), followed by TharpaNam.

When Movement Of Sun Enters "Sthira" Raasi (Rishabam, Simham, Kumbham, Vruschikam) - It Is Called "Vishnupathi Kaalam".

When Sun Moves and entersMakaram, Kataka Raasi – it is called Ayana PuNyakaalam When Sun Moves and enters Thula, Mesha Raasi – it is called Vishu PuNyakaalam – Urdhva Vishu Mesham, Adho Vishu Thulaam When Sun moves and enters Ubhaya Raasi (Mithunam, Kanni, Dhanusu, Meenam) it is called "Shadasheethi".

MAHALAYAPAKSHAM PROCEDURES & RULES

Just before (14 days before) Kanya Maasa Amavasya – this period is called MahAlayapaksha. Failure to perform Mahalayapaksham earns the wrath of Pithrus and He is conferred with Pithru Dosha, according to Saasthraas. If unable to perform due to unforeseen circumstances, atleast it should be performed during “Thithi” of Parents or all days beginning Panchami, MadhyAshTami, Vyatheepaadam, Gajachchaayai MahAbharaNee punya days.

If anyone’s Father has passed away due to (death due to) weapon, TharpaNam should be performed on Chathurdashi Thithi based on Shashtra Mahaalayam during Mahaalayam.

If due to extreme circumstances one could not perform Mahaalayam, then it MUST BE PERFORMED during Thula, Vruschika Maasa KrishNa Paksham and complete it.

I would like to Thank Ramakrishan Ramachandran and Suresh Ramachandran for their great support in compiling all the three versions (English, Tamil and Sanskrit).

We Pray Almight God, Parvathi Paramshwara and Sri Bhoomi Neela Sametha Neelamaninaatha Swamy to shower Their Choicest Blessings for performing Pithru Karmas and abiding by Saasthraas.

At the service of Sanathana Dharma,
ESHWAR GOPAL
06.04.2018 – www.pradosham.com – info@pradosham.com
Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom
mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
26.09.2018 - Wednesay – Purattasi 10 – DAY 02 – MahaaLaya Paksham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Dwideeyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Revathee nakshathra yukthAyAm, Dhruva naama yoga, Koulava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwideeyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
27.09.2018 - Thursday – Purattasi 11 – DAY 03 – MahaaLaya Paksham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Thrutheeyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Ashwinee nakshathra yukthAyAm, Vyaakyaatha naama yoga, Garajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrutheeyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
28.09.2018 - Friday – Purattasi 12 – DAY 04 – MahaaLaya Paksha TharpaNam - MahAbharaNi
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Chathurthyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhrugu Vasara yukthAyAm, ApabharaNi nakshathra yukthAyAm, HarshaNa naama yoga, Bhava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Chathurthyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
29.09.2018 - Saturday – Purattasi 13 – DAY 05 – MahaaLaya Paksham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Panchamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Kruthikaa nakshathra yukthAyAm, Vajra naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Panchamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
30.09.2018 - Sunday – Purattasi 14 – Day 06 – MahaaLaya Paksham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, ShashTyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Rohinee nakshathra yukthAyAm, Siddhi naama yoga, Garajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm ShashTyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
01.10.2018 - Monday – Purattasi 15 – Day 07 – MahaaLaya Paksham TharpaNam (MahAvyatheepaadham)
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Sapthamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, Mrugasheero nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Sapthamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
01.10.2018 - Monday – Purattasi 15 - SHANNAVATHI – Vyatheepaadham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Sapthamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, Mrugasheero nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Sapthamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
02.10.2018 - Tuesday – Purattasi 16 – Day 08 – MahaaLaya Paksham TharpaNam – MadhyAshTami
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Ashtamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Aardhraa nakshathra yukthAyAm, Vareeyaan naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ashtamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
03.10.2018 - Wednesay – Purattasi 17 – Day 09 – MahaaLaya Paksha TharpaNam – A-Vidhawaa Navami
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Punarvasoo nakshathra yukthAyAm, Pareega naama yoga, Thaithula naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
04.10.2018 - Thursday – Purattasi 18 – Day 10 – MahaaLaya Paksham TharpaNam
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Dashamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu guru Vasara yukthAyAm, Pushya nakshathra yukthAyAm, Siddha naama yoga, Vanajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dashamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
05.10.2018 - Friday – Purattasi 19 – Day 11 – MahaaLaya Paksham TharpaNam
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Ekaadashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu bhrugu Vasara yukthAyAm, Aasreshaa nakshathra yukthAyAm, Saadhya naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ekaadashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
06.10.2018 - Saturday – Purattasi 20 – Day 12 – MahaaLaya Paksham TharpaNam (SanyAsa MahAlayam)
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Dwadashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Maghaa nakshathra yukthAyAm, Shuba naama yoga, Thaithula naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwadashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
06.10.2018 - Saturday – Purattasi 20 – SHANNAVATHI – Dhwaapara Yugaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Dwadashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Maghaa nakshathra yukthAyAm, Shuba naama yoga, Thaithula naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwadashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Dhwaapara Yugaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Dhwaapara Yugaadhi sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Dhwaapara Yugaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Dhwaapara Yugaadhi sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
07.10.2018 - Sunday – Purattasi 21 – Day 13 – MahaaLaya Paksham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Thrayodashyaam Thathupari Chathurdashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu bhaanu Vasara yukthAyAm, PoorvaphalguNi nakshathra yukthAyAm, Subrahma naama yoga, Vanajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrayodashyaam Thathupari Chathurdashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
08.10.2018 - Monday – Purattasi 22 – Day 14 – MahhaaLaya AmAvAsyA TharpaNam
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, UthraphalguNi nakshathra yukthAyAm, Braahmya naama yoga, Chathushpaadha naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
09.10.2018 - Tuesday – Purattasi 23 – Day 15 – MahaaLaya Paksham TharpaNam
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, KrishNa pakshe, Prathamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, hastha nakshathra yukthAyAm, Maahendra naama yoga, Naagava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Prathamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya thathath GothrANAm thaththath sharmaNaam vasu-rudhra-aadhitya svaroopaaNaam pithrubhya maathulaathi vargadvaya avasishTanAm sarveshaam sakaaruNeeka pithrUNAmscha dhurilochana samyakaanAm vishveshAm devANAm mahAvishNOscha akshayya thrupthyartham Kanyaagathe savidhari AshAdtyA: panchamAparapaksha prayuktha mahALayapaksha puNyakAlE adhya dhina mahALaya srArddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: "sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi".

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra tharpanam but do not recite "Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami" as you do in regular Amavasya) chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm SakAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water).

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame) : Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami"(put aside black-sesame).

Note: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately) :-

On 1st Koorcham : "Pithrupithaamaha prapithaamahaan maathrupithaamahee prapithaamaheeShcha yathaasthaanam prathishtaapayaami"
On 2nd Koorcham : "Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami"
On 3rd Koorcham: "Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami".
10.10.2018 - Wednesay – Purattasi 24 - SHANNAVATHI – Vaidhruthee THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Varsha Ruthow, Kanya Maase, Shukla pakshe, Dwideeyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Chithra nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwideeyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
18.10.2018 - Thursday – Aippasi 01 - SHANNAVATHI – SankramaNa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Thula Maase, Shukla pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, ShravaNa nakshathra yukthAyAm, Dhruthee naama yoga, Koulava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham ThulA Ravi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya ThulA Ravi SankramaNa Sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) ThulA Ravi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya ThulA Ravi SankramaNa Sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
18.10.2018 - Thursday – Aippasi 01 - SHANNAVATHI – Swaayambuva Manvaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Thula Maase, Shukla pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, ShravaNa nakshathra yukthAyAm, Dhruthee naama yoga, Koulava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Swaayambuva Manvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Swaayambuva sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Swaayambuva Manvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Swaayambuva sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
26.10.2018 - Friday – Aippasi 09 - SHANNAVATHI – Vyatheepaadham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Thula Maase, KrishNa pakshe, Dwideeyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhrugu Vasara yukthAyAm, Kruthikaa nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Garajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwideeyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
04.11.2018 - Sunday – Aippasi 18 - SHANNAVATHI – Vaidhruthee THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Thula Maase, KrishNa pakshe, Dwadashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, UthraphalguNi nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, Koulava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dwadashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
07.11.2018 - Wednesay – Aippasi 21 - SHANNAVATHI – AmAvAsyA THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Thula Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Swathee nakshathra yukthAyAm, AayuShmaan naama yoga, Naagava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
16.11.2018 - Friday – Aippasi 30 - SHANNAVATHI – Threthaa Yugaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Thula Maase, Shukla pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhrugu Vasara yukthAyAm, Shathabishak nakshathra yukthAyAm, dhruva naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham ThrethA YugAdhi Punyakaale vargadwaya pithrun - udishya ThrethA YugAdhi puNyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) ThrethA YugAdhi Punyakaale vargadwaya pithrun - udishya ThrethA YugAdhi puNyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
17.11.2018 - Saturday – Kaarthigai 01 - SHANNAVATHI – SankramaNa (vruschika ravi) THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Vruschika Maase, Shukla pakshe, Dashamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Poorvaproshtapadha nakshathra yukthAyAm, Vyaakyaatha naama yoga, Thaithula naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dashamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham viShNupathi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Vruschiga Ravi SankramaNa Sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) viShNupathi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Vruschiga Ravi SankramaNa Sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
19.11.2018 - Monday – Kaarthigai 03 - SHANNAVATHI – Swaroshisha Manvaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Vruschika Maase, Shukla pakshe, Ekaadashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, Uthraproshtapadhaa nakshathra yukthAyAm, Vajra naama yoga, Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ekaadashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham SwAroshisha Punyakaale vargadwaya pithrun - udishya SwAroshisha Manvaathi Punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) SwAroshisha Punyakaale vargadwaya pithrun - udishya SwAroshisha Punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
21.11.2018 - Wednesay – Kaarthigai 05 - SHANNAVATHI – Vyatheepaadham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Vruschika Maase, Shukla pakshe, Thrayodashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Ashwinee nakshathra yukthAyAm, vyatheepaadha naama yoga, Thaithula naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrayodashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
22.11.2018 - Thursday – Kaarthigai 06 - SHANNAVATHI – DharmasaavarNi Manvaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Vruschika Maase, Shukla pakshe, Chathurdashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, ApabharaNi nakshathra yukthAyAm, Vareeyaan naama yoga, Vanajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Chathurdashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham DharmasAvarNi Punyakaale vargadwaya pithrun - udishya DharmasAvarNi puNyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) DharmasAvarNi Punyakaale vargadwaya pithrun - udishya DharmasAvarNi puNyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
30.11.2018 - Friday – Kaarthigai 14 - SHANNAVATHI – Vaidhruthee THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Vruschika Maase, KrishNa pakshe, Ashtamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhrugu Vasara yukthAyAm, PoorvaphalguNi nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ashtamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
06.12.2018 - Thursday – Kaarthigai 20 - SHANNAVATHI – AmAvAsyA THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Sharath Ruthow, Vruschika Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Anooradha nakshathra yukthAyAm, sukarma naama yoga, Chathushpaadha naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
16.12.2018 - Sunday – Maargazhi 01 - SHANNAVATHI – SankramaNa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Hemantharuthow Ruthow, Dhanur Maase, Shukla pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Uthraproshtapadhaa nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Shadasheethi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Dhanur Ravi SankramaNa Sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Shadasheethi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Dhanur Ravi SankramaNa Sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
16.12.2018 - Sunday – Maargazhi 01 - SHANNAVATHI – Vyatheepaadham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Hemantharuthow Ruthow, Dhanur Maase, KrishNa pakshe, Thrutheeyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Pushya nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrutheeyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
25.12.2018 - Tuesday – Maargazhi 10 - SHANNAVATHI – Vaidhruthee THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Hemantharuthow Ruthow, Dhanur Maase, KrishNa pakshe, Thrutheeyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Pushya nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrutheeyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
28.12.2018 - Friday – Maargazhi 13 - SHANNAVATHI – ThisreshTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Hemantharuthow Ruthow, Dhanur Maase, KrishNa pakshe, Sapthamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhrugu Vasara yukthAyAm, PoorvaphalguNi nakshathra yukthAyAm, AayuShmaan naama yoga, Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Sapthamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham ThisreshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya ThisreshTakaa punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) ThisreshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya ThisreshTakaa punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
29.12.2018 - Saturday – Maargazhi 14 - SHANNAVATHI – AshTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Hemantharuthow Ruthow, Dhanur Maase, KrishNa pakshe, Ashtamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, UthraphalguNi nakshathra yukthAyAm, SowbhAgya naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ashtamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
30.12.2018 - Sunday – Maargazhi 15 - SHANNAVATHI – AnvashTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Hemantharuthow Ruthow, Dhanur Maase, KrishNa pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Hastha nakshathra yukthAyAm, Shobhana naama yoga, Thaithula naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AnvashTakaa puNyakaale vargadwaya pithrun - udishya AnvashTakaa puNyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AnvashTakaa puNyakaale vargadwaya pithrun - udishya AnvashTakaa puNyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
05.01.2019 - Saturday – Maargazhi 21 - SHANNAVATHI – AmAvAsyA THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Hemantharuthow Ruthow, Dhanur Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Moolaa nakshathra yukthAyAm, Dhruva naama yoga, Chathushpaadha naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
10.01.2019 - Thursday – Maargazhi 26 - SHANNAVATHI – Vyatheepaadham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey DakshiNayane, Hemantharuthow Ruthow, Dhanur Maase, Shukla pakshe, Chathurthyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Shathabishak nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Chathurthyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
15.01.2019 - Tuesday – Thai 01 - SHANNAVATHI – SankramaNa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantharuthow Ruthow, Makara Maase, Shukla pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Ashwinee nakshathra yukthAyAm, Saadhya naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham UtharAyaNa puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Makara Ravi SankramaNa Sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) UtharAyaNa puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Makara Ravi SankramaNa Sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
20.01.2019 - Sunday – Thai 06 - SHANNAVATHI – Vaidhruthee THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantharuthow Ruthow, Makara Maase, Shukla pakshe, Chathurdashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhaanu Vasara yukthAyAm, Punarvasoo nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, Vanajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Chathurdashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
27.01.2019 - Sunday – Thai 13 - SHANNAVATHI – ThisreshTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantharuthow Ruthow, Makara Maase, KrishNa pakshe, Ashtamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, Swathee nakshathra yukthAyAm, Soola naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ashtamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
28.01.2019 - Monday – Thai 14 - SHANNAVATHI – AshTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantharuthow Ruthow, Makara Maase, KrishNa pakshe, Ashtamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, Swathee nakshathra yukthAyAm, Soola naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ashtamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
29.01.2019 - Tuesday – Thai 15 - SHANNAVATHI – AnvashTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantharuthow Ruthow, Makara Maase, KrishNa pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Vishaakaa nakshathra yukthAyAm, KanTa naama yoga, Garajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AnvashTakaa puNyakaale vargadwaya pithrun - udishya AnvashTakaa puNyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AnvashTakaa puNyakaale vargadwaya pithrun - udishya AnvashTakaa puNyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
04.02.2019 - Monday – Thai 21 - SHANNAVATHI – AmAvAsyA THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantharuthow Ruthow, Makara Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, ShravaNa nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Chathushpaadha naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) vargadwaya pithrun-udhishya Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
04.02.2019 - Monday – Thai 21 - SHANNAVATHI – Vyatheepaadham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantharuthow Ruthow, Makara Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, ShravaNa nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Chathushpaadha naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
11.02.2019 - Monday – Thai 28 - SHANNAVATHI – Vaivashvathamanvaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Hemantharuthow Ruthow, Makara Maase, Shukla pakshe, Sapthamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, Ashwinee nakshathra yukthAyAm, Subrahma naama yoga, Garajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Sapthamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaivashvathamanvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vaivashvathamanvaadhi punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaivashvathamanvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vaivashvathamanvaadhi punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
13.02.2019 - Wednesay – Maasi 01 - SHANNAVATHI – SankramaNa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, Shukla pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Kruthikaa nakshathra yukthAyAm, Maahendra naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham ViShNupathi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Kumbha Ravi SankramaNa Sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) ViShNupathi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Kumbha Ravi SankramaNa Sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
14.02.2019 - Thursday – Maasi 02 - SHANNAVATHI – Vaidhruthee THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, Shukla pakshe, Dashamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Rohinee nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, Thaithula naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Dashamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
25.02.2019 - Monday – Maasi 13 - SHANNAVATHI – ThisreshTakaa THARPANAM
ViLambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, Krishna pakshe, Sapthamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, Vishaakaa nakshathra yukthAyAm, Dhruva naama yoga, Vanajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Sapthamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham ThisreshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun - udishya ThisreshTakaa punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) ThisreshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun - udishya ThisreshTakaa punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
26.02.2019 - Tuesday – Maasi 14 - SHANNAVATHI – AshTakaa THARPANAM
ViLambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, Krishna pakshe, Ashtamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Anooradha nakshathra yukthAyAm, Vyaakyaatha naama yoga, Bhava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ashtamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
27.02.2019 - Wednesay – Maasi 15 - SHANNAVATHI – AnvashTakaa THARPANAM
ViLambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, Krishna pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, JyEshTA nakshathra yukthAyAm, HarshaNa naama yoga, Koulava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AnvashTakaa puNyakaale vargadwaya pithrun - udishya AnvashTakaa puNyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AnvashTakaa puNyakaale vargadwaya pithrun - udishya AnvashTakaa puNyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
02.03.2019 - Saturday – Maasi 18 - SHANNAVATHI – Vyatheepaadham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, KrishNa pakshe, Ekaadashyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, UthrAshAdA nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ekaadashyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
06.03.2019 - Wednesay – Maasi 22 - SHANNAVATHI – AmAvAsyA THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Shathabishak nakshathra yukthAyAm, Siddha naama yoga, Naagava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
06.03.2019 - Wednesay – Maasi 22 - SHANNAVATHI – Kali Yugaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, Shathabishak nakshathra yukthAyAm, Siddha naama yoga, Naagava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Kali YugAdhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Kali YugAdhi sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Kali YugAdhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Kali YugAdhi sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
12.03.2019 - Tuesday – Maasi 28 - SHANNAVATHI – Vaidhruthee THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Kumbha Maase, Shukla pakshe, ShashTyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhowma Vasara yukthAyAm, Kruthikaa nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, Koulava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm ShashTyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
15.03.2019 - Friday – Panguni 01 - SHANNAVATHI – SankramaNa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, Shukla pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhrugu Vasara yukthAyAm, Aardhraa nakshathra yukthAyAm, SowbhAgya naama yoga, Koulava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Shadasheethi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Meena Ravi SankramaNa Sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Shadasheethi puNyakAlE vargadwaya pithrun-udishya Meena Ravi SankramaNa Sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
20.03.2019 - Wednesay – Panguni 06 - SHANNAVATHI – RudrasaavarNi Manvaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, Shukla pakshe, PournamAshyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, PoorvaphalguNi nakshathra yukthAyAm, Soola naama yoga, Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm PournamAshyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father's GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother's GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham RudraSaavarNi Manvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya RudraSaavarNi Manvaadhi punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) RudraSaavarNi Manvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya RudraSaavarNi punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
27.03.2019 - Wednesay – Panguni 13 - SHANNAVATHI – Vyatheepaadham THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, KrishNa pakshe, Sapthamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, JyEshTA nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Sapthamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vyatheepaadha punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Vyatheepaadha puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
27.03.2019 - Wednesay – Panguni 13 - SHANNAVATHI – ThisreshTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, KrishNa pakshe, Sapthamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sowmya Vasara yukthAyAm, JyEshTA nakshathra yukthAyAm, Vyatheepaadha naama yoga, Bhadrai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Sapthamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham ThisreshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun - udishya ThisreshTakaa punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) ThisreshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun - udishya ThisreshTakaa punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
28.03.2019 - Thursday – Panguni 14 - SHANNAVATHI – AshTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, KrishNa pakshe, Ashtamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Moolaa nakshathra yukthAyAm, Vareeyaan naama yoga, Baalava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Ashtamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AshTakaa punyakaale vargadwaya pithrun-udishya AshTakaa punyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
29.03.2019 - Friday – Panguni 15 - SHANNAVATHI – AnvashTakaa THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, KrishNa pakshe, Navamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Bhrugu Vasara yukthAyAm, PoorvAshAdA nakshathra yukthAyAm, Pareega naama yoga, Thaithula naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Navamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham AnvashTakaa puNyakaale vargadwaya pithrun - udishya AnvashTakaa puNyakaala sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) AnvashTakaa puNyakaale vargadwaya pithrun - udishya AnvashTakaa puNyakaala sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
04.04.2019 - Thursday – Panguni 21 - SHANNAVATHI – AmAvAsyA THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Uthraproshtapadhaa nakshathra yukthAyAm, Braahmya naama yoga, Shakuni naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Amavasya punyakaale vargadwaya pithrun-udishya darsa sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
04.04.2019 - Thursday – Panguni 21 - SHANNAVATHI – Raivatha Manvaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, KrishNa pakshe, Amavaasyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Guru Vasara yukthAyAm, Uthraproshtapadhaa nakshathra yukthAyAm, Braahmya naama yoga, Shakuni naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Amavaasyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Raivatha Manvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Raivatha Manvaadhi sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Raivatha Manvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Raivatha Manvaadhi sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
06.04.2019 - Saturday – Panguni 23 - SHANNAVATHI – Vaidhruthee THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, Shukla pakshe, Prathamyaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Sthira Vasara yukthAyAm, Ashwinee nakshathra yukthAyAm, Vaidhruthee naama yoga, Bhava naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Prathamyaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Vaidhruthee puNyakaale vargadwaya pithruN - udishya Vaidhruthee puNyakaala sraarddham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.
08.04.2019 - Monday – Panguni25 - SHANNAVATHI – Uththama Manvaadhi THARPANAM
Vilambi nAma Samvathsarey UtharAyaNe, Shishira Ruthow, Meena Maase, Shukla pakshe, Thrutheeyaayaam Punyathithow vaasaraha vaasarasthu Indu Vasara yukthAyAm, Kruthikaa nakshathra yukthAyAm, Preethi naama yoga, Garajai naama karaNa, evanghuna viseshena vishishtayAm AsyAm vardhamAnAyAm Thrutheeyaayaam punyathithow (pracheena veethi - change your holy thread to right hand shoulder) ......gothrANaam (recite Father’s GothrA), vasu rudra aditya svaroopAnAm asmath pithru pithAmaha prapitAmahAnAM (recite those not having mother) mAthru pithAmahee prapithAmaheenAm (recite those having mother) pithAmaheepithupithAmahee pithu prapithAmaheenAm (Mother’s GothrA should be recited)..... gothrAnAm vasu rudra Adhitya svaroopAnAm asmath sapatneeka mAtAmaha mAthup pithAmaha mAthup prapithAmahAnAm ubhayavamsa pithrunAm akshayya thrupthyarhtham Uththama Manvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Uththama Manvaahi sraardhdham thila tharpana roopena adhya karishye.
(if you are doing HiranyaSraadhham then recite) Uththama Manvaadhi punyakaale vargadwaya pithrun - udishya Uththama Manvaahi sraardhdham hiraNya roopena adhya karishye - thathangam thila tharpana roopena adhya karishye.