• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Tue Jan 26 2021
Shaarvaree Varsha Amavasya Tharpanam April - 2020 - April -2021
कृत: ईश्वर गोपाल, रामकृष्ण रामचन्द्रन च सुरेष रामचन्द्रन - आधारित वाक्यपञ्चाङ्कं
Note: Amavasya (tharpana) Thithi falls on the day when there is a balance of 20 Naazhigai i.e. 8 hours which is calculated from sun-rise. Amavasya Tharpanam should be performed on the day when this calculation applies.
Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
12-03-2021 - भृगु – बोधायण अमावास्य पुण्यकाल तर्पणं
शार्वरी नाम सम्वत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ कुम्भ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भृगु वासर युक्तायां शतभिषक् नक्षत्रयुक्तायां साद्य नाम योग शकुनि नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् चतुर्दश्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)...... शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां अक्षय्यतृप्त्यर्थं बोधायण अमावास्य दर्श श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ।
(if you are doing HiranyaShraadhham then you say) बोधायण अमावास्य दर्श श्राद्धं हिरण्य रूपेन अद्य करिष्ये – ततङ्गं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ॥
13-03-2021 - स्थिर – अमावास्या -पुण्यकाल तर्पणं
कलियुगादि तर्पणं यथेष्टं अस्ति; अमावास्या तर्पणं भेदं आवश्यकं नास्ति
शार्वरी नाम सम्वत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ कुम्भ मासे कृष्ण पक्षे अमावास्यायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु स्थिर वासर युक्तायां पूर्वप्रोष्टपदा नक्षत्रयुक्तायां शुभ नाम योग नागव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् अमावास्यायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां अक्षय्यतृप्त्यर्थं अमावास्या पुण्यकाले दर्श श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ।
(if you are doing HiranyaShraadhham then you say) अमावास्या पुण्यकाले दर्श श्राद्धं हिरण्य रूपेन अद्य करिष्ये – ततङ्गं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ॥
11-04-2021 - भाणु – अमावास्या -पुण्यकाल तर्पणं
Note to those doing Shannavathis : Raivatha Manvaadhi TharpaNam is sufficient
शार्वरी नाम सम्वत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ मीन मासे कृष्ण पक्षे अमावास्यायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भाणु वासर युक्तायां रेवती नक्षत्रयुक्तायां माहेन्द्र नाम योग चतुष्पाद नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् अमावास्यायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां अक्षय्यतृप्त्यर्थं अमावास्या पुण्यकाले दर्श श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ।
(if you are doing HiranyaShraadhham then you say) अमावास्या पुण्यकाले दर्श श्राद्धं हिरण्य रूपेन अद्य करिष्ये – ततङ्गं तिल तर्पण रूपेण अद्य करिष्ये ॥