• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Sun Aug 16 2020
Shaarvaree Varusha Mahalaya Paksha Tharpanam Sankalpam from 02-09-2020 To 18-09-2020
कृत: ईश्वर गोपाल, रामकृष्ण रामचन्द्रन च सुरेष रामचन्द्रन - आधारित वाक्यपञ्चाङ्कं
Mahalayapaksham Procedures & Rules

Just before (14 days before) Kanya Maasa Amavasya – this period is called MahAlayapaksha. Failure to perform Mahalayapaksham earns the wrath of Pithrus and He is conferred with Pithru Dosha, according to Saasthraas. If unable to perform due to unforeseen circumstances, atleast it should be performed during “Thithi” of Parents or all days beginning Panchami, MadhyAshTami, Vyatheepaadam, Gajachchaayai MahAbharaNee punya days.

If anyone’s Father has passed away due to (death due to) weapon, TharpaNam should be performed on Chathurdashi Thithi based on Shashtra during Mahaalayam.

If due to extreme circumstances one could not perform Mahaalayam, then it MUST BE PERFORMED during Thula, Vruschika Maasa KrishNa Paksham and complete it.

Mahaalayam Notes:

Note - 1: (Those who perform with one Koorcham only) straightaway do AvAhanam with: sakaaruNeeka vargadvaya PithrUn AvAhayAmi

Note - 2: (After completing tharpanam of Father/Mother’s lineage - do extra TarpaNam but do not recite Gnaathaakyaatha vargadvaya pithrUn Svadhaa namas tharpayaami as you do in regular Amavasya) instead chant: Thaththath GothrANAm thaththath sharmaNAm vasu-rudra-Aditya swaroopaNAm pithrubhya mAthulAthi vargadvaya avasishTANAm sarveshAm kAruNeeka pithroon swadha namas tharpayAmi (3 times and pour water)

Note - 3: (YathAsthAnAm - as you have done AavahaNam before, in the same way take a pinch of Black Sesame): Aayaatha pithara: SomyA: gambeerai: poorvyai: prajaamasmabhyam thathatho rayim cha dheergayudhvam cha Shathasharatham cha asmaath koorchaath (those performing with only one Koorcham) sakaarUNeeka vargadvaya pithrUn yathaasthaanam prathishTaapayaami(put aside black-sesame on the Koorchams knot

Notes for Koorcham: Those who are performing with three Koorchas, take a pinch of sesame, chant (and put on each Koorcham separately)

On 1st Koorcham : Pithru, Pithaamaha, Prapithaamahaan – (Not having Mother)Maathru, Pithaamahee, PrapithaamaheeShcha (Those having Mother…… PithAmahee, Pithu: Pithaamahee, Pithu: PrapithAmaheescha) yathaasthaanam prathishtaapayaami

On 2nd Koorcham : Sapathneeka maathaamaha maathupithaamaha maathu prapithaamahaan yathaasthaanam prathistaapayyaami

On 3rd Koorcham: Thaththath GothrANAm thaththath SharmaNaam vasu-vasu swaroopaaNaam pithruvya maathulaathi vargadhvaya avasishttaan sarvaan sakaaruNeeka pithrUn yathaasthaanam prathishtaapayaami

Achamanam... Sankalpam: Achuthaya Namah, Ananthaaya Namaha, Govindaya Namaha, Kesava, naaraayaNa, maadhava, govinda, vishnu, madhusoodana thrivikrama, vaamana, sridhara, hrusheekesha, pathmanabha....daamodara.........then.............suklAm baratharam ............Om bhU: + bhUrbhuvasvarom, mamopAththa, samastha dhuridayakshathvaara sri parameshwara preethathrthyam, apavithra : pavithrovA sarvAvasthAm kathobivA, yasmareth puNdareekAksham, sapAhya, abhyanthara: suchi: mAnasam vAchikam, pApam, karmnA, samupArjitham, sree rAma, smaraNenaiva, vyapohathi nasamsaya: srI rAma rAma rAma thithirvishNu: thathAvAra: nakshathram, vishNurevacha yogashcha karaNanchaiva sarvam vishNumayam, jakath, shrI govintha govintha, govintha adhyashree bhagavatha: mahA purushasya vishNorAkgyA pravarththamAnasya, adhyabhrummaNa: dhvitheeya parArththe shvetha, varAhakalpe, vaivasvatha, manvantharey, ashtAvimshathi, thame, kalyuge, prathamepAthe jambhUdhweepe, bhArathavarshey, bharathakaNtemero: dakshiNe pArshvey sahAbthey, asminvarththamANe, vyApahArike, prabhavAthi, shashtyaam, samvathsarANAm, madhye.......then recite following mantra.
02-09-2020- Wednesday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
महाळयपक्षं प्राथ: काले 11.05 आरम्भ:

Note: During MahaaLayapaksha TharpaNam, those who are doing Shannavathi TharpaNam, if 2 TharpaNm encountered – for instance MahaaLayam + SangramaNam falls on same day – both should be done spearately. This Exception Rule apply only during MahaaLayam. First SangraManam, then MahaaLayam.
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे प्रथम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु सौम्य वासर युक्तायां शतभिषक् नक्षत्रयुक्तायां सुकर्म नाम योग बालव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् प्रथम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name).... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां ….
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्यतृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
Please refer to the Mahalayam notes section on top of this Please refer to the Mahalayam notes section on top of this pagepage
03-09-2020- Thursday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु गुरु वासर युक्तायां पूर्वप्रोष्टपदा नक्षत्रयुक्तायां धृती नाम योग तैतुल नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् द्वितीयायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name)....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां ……….
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
04-09-2020- Friday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भृगु वासर युक्तायां उत्रप्रोष्टपदा नक्षत्रयुक्तायां सूल नाम योग करजै नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् द्वितीयायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां -------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
05-09-2020- Saturday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे तृतीयायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु स्थिर वासर युक्तायां रेवती नक्षत्रयुक्तायां कण्ठ नाम योग भद्रै नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् तृतीयायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां -------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
06-09-2020- Sunday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भाणु वासर युक्तायां अश्विनी नक्षत्रयुक्तायां वृद्धि नाम योग बालव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् चतुर्थ्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ...... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां ------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
07-09-2020 - Monday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam (Mahaa BhraNee)
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे पञ्चम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु इन्दु वासर युक्तायां अपभरणी नक्षत्रयुक्तायां दृव नाम योग तैतुल नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् पञ्चम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां ------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
08-09-2020- Tuesday –MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भौम वासर युक्तायां कृत्तिका नक्षत्रयुक्तायां व्याख्यात नाम योग वनजै नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् षष्ठ्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां -------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
09-09-2020- Wednesday - MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु सौम्य वासर युक्तायां रोहिणी नक्षत्रयुक्तायां हर्षण नाम योग भद्रै/भव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् सप्तम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name)....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां -------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
10-09-2020- Thursday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam – MADHYASHTAMI
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु गुरु वासर युक्तायां रोहिणी नक्षत्रयुक्तायां वज्र नाम योग बालव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् अष्टम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां --------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
11-09-2020- Friday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam A-VIDHAVA NAVAMI
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे नवम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भृगु वासर युक्तायां मृगषीरो नक्षत्रयुक्तायां सिद्धी नाम योग तैतुल नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् नवम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name)....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां -------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
12-09-2020- Saturday –MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे दशम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु स्थिर वासर युक्तायां आर्द्रा नक्षत्रयुक्तायां व्यतीपादं नाम योग वनजै नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् दशम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां --------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्य तृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
13-09-2020- Sunday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भाणु वासर युक्तायां पुनर्वसू नक्षत्रयुक्तायां वरीयान् नाम योग भव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् एकादश्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां -------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्यतृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
14-09-2020 - Monday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam-SANYASTHA MAHAALAYAM
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे द्वादश्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु इन्दु वासर युक्तायां पुष्य नक्षत्रयुक्तायां परीग नाम योग कौलव/तैतुल नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् द्वादश्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां ---------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्यतृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
15-09-2020- Tuesday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam - GAJACHAAYEE
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भौम वासर युक्तायां आस्रेषा नक्षत्रयुक्तायां सिद्ध नाम योग वनजै नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् त्रयोदश्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां -------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्यतृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
16-09-2020- Wednesday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam SASTRA-HATHA PITHRU MAHALAYAM
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिम्ह मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु सौम्य वासर युक्तायां मघा नक्षत्रयुक्तायां साद्य नाम योग शकुनि नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् चतुर्दश्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां --------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्यतृप्त्यर्थं सिम्हङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
17-09-2020- Thursday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ कन्या मासे कृष्ण पक्षे अमावास्यायां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु गुरु वासर युक्तायां उत्रफल्गुणी नक्षत्रयुक्तायां शुभ नाम योग नागव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् अमावास्यायां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name)........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां --------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्यतृप्त्यर्थं कन्याङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।
18-09-2020- Friday – MahaaLayapaksha PuNyakaala TharpaNam
महाळयपक्षं र्पूथि
शार्वरी नाम सम्वत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ कन्या मासे शुक्ल पक्षे प्रथम्यां पुण्यतिथौ वासर: वासरस्तु भृगु वासर युक्तायां हस्त नक्षत्रयुक्तायां सुब्रह्म नाम योग भव नाम करण एवङ्गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् प्रथम्यां पुण्यतिथौ (प्राचीना वीति) ........ गोत्राणां ( Say Father lineage Gothra name) ........ शर्मणां ( Name of Father, Grand Father, Grand-Grand Father ) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् पितृ, पितामह, प्रपितामहानां (if mother is not alive then say) मातृ पितामही प्रपितामहीनां ...... (If Mother is alive then say)..... पितामही, पितु:पितामही, पितु: प्रतपितामहीनां........ (then say Gothra of Mother's lineage) ....... गोत्राणां (Say Mother lineage Gothra name) ....... शर्मणां (Name of Mother's Father, Grand Father, Grand-Grand Father) वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अस्मत् सपत्नीक मातामह, मातु:पितामह, मातु:प्रपितामहानां उभयवंश पितॄणां --------
तत् तत् गोत्राणां तत्तत् शर्म्णां वसु वसु स्वरूपाणां पितृव्य मातुलाति वर्गद्वय अवसिष्टाणां सर्वेषां कारुनीक पित्रूनां अक्षय्यतृप्त्यर्थं कन्याङ्गते सविधरि अषाड्या: पञ्चमापरक्ष प्रयुक्त महाळयपक्ष पुण्यकाले (तानि अद्यदिन अनुष्ठानं कुर्वन् ……. अद्यदिन) महाळय श्राद्धं तिल तर्पण रूपेण च अद्य करिष्ये ।